Leoš Přikryl
@leos_prikryl

commity.cz, GDG Jihlava

Kotlin

 • Jazyk nad JVM od JetBrains
 • Staticky typovaný
 • 100% interoperabilní s Javou

Historie

“We’ve built tools to support so many nice languages and we’re still using Java”

JetBrains, 2010

Historie

 • 2010 - první commit
 • únor 2016 - verze 1.0
 • aktuálně - verze 1.2.21

Proč potřebujeme další jazyk nad JVM?

 • Vývoj Javy je pomalý
 • Zaostává za moderními jazyky
 • Boilerplate code
 • ... ale má skvělý ekosystém

Proč Kotlin

 • Snadno pochopitelný pro Java vývojáře
 • Navržen vývojáři
 • Stručný a pragmatický
 • Kombinace funkcionálního a objektového přístupu
 • Zpětná kompatibilita
 • Stejně rychlý jako Java
 • Skvělá podpora v IntelliJ IDEA

Kotlin je brán vážně

 • Od léta 2017 oficiální jazyk pro Android
 • Podpora Kotlinu ve Springu 5
 • Gradle build scripts v Kotlinu
 • AWS, Pinterest, Basecamp, Coursera, Netflix, Uber, Square, Trello, ...

Další alternativy

Základy syntaxe

Deklarace proměnné

val a: Int = 2       //immutable
var b: String = "JavaDays" //mutable
Type inference
val a = 2
var b = "JavaDays"
val myClass = MyClass()
Další postřehy - chybí klíčové slovo "new", středníky jsou nepovinné

Imutabilní kolekce

val list = listOf(1, 2, 3)     //immutable
val list = mutableListOf(1, 2, 3)  //mutable

val map = mapOf(1 to "one", 2 to "two")     //immutable
val map = mutableMapOf(1 to "one", 2 to "two") //mutable

If conditions

var max: Int
if (a > b) {
  max = a
} else {
  max = b
}
If je výraz
val max = if (a > b) a else b
Kotlin nemá ternární operátor ? :

When

var text: String
when (x) {
  1 -> text = "jedna"
  2 -> text = "dvě"
  else -> {
    text = "mnoho"
  }
}
When je výraz
val text = when (x) {
  1 -> "jedna"
  2 -> "dvě"
  else -> {
    "mnoho"
  }
}

When podruhé

val text = when (x) {
  1, 2 -> "jedna nebo dvě"
  3..10 -> "tři až deset"
  else -> "mnoho"
}

When potřetí

when {
  x.isOdd() -> println("x je liché")
  x.isEven() -> println("x je sudé")
  else -> throw IllegalNumberException()
}
if (x.isOdd()) {
  System.out.println("x je liché");
} else if (x.isEven()) {
  System.out.println("x je sudé");
} else {
  throw new IllegalNumberException();
}

Funkce

fun sum(a: Int, b: Int = 0): Int {
  return a + b
}
fun sum(a: Int, b: Int = 0) = a + b
Defaultní parametry mohou nahradit přetěžování funkcí
public int sum(int a, int b) {
  return a + b;
}

public int sum(int a) {
  return sum(a, 0) ;
}

Higher-order functions

public inline fun measureTimeMillis(block: () -> Unit) : Long {
  val start = System.currentTimeMillis()
  block()
  return System.currentTimeMillis() - start
}
val elapsedTime = measureTimeMillis {
  doSomeWork()
}
Lambda funkce
val doubled = ints.map { value -> value * 2 }
val doubled = ints.map { it * 2 }

Vlastní řídící struktury

fun unless(conditional: Boolean, body: () -> Unit) {
  if (!conditional) {
    body()
  }
}

unless(age >= 18) {
  //no beer :-(
}

Vlastní DSL

val tree = createHTMLDocument().html {
  body {
    h1 {
      +"title"
    }
    div {
      +"content"
    }
  }
}

Problémy, které Kotlin řeší

Properties, primary constructor

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
class User (var name: String)

Data classes

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {...}

  public String getName() {...}

  public void setName(String name) {...}

  @Override
  public boolean equals(Object o) {...}

  @Override
  public int hashCode() {...}

  @Override
  public String toString() {...}

  public User copy(String name) {...}
}
data class User (var name: String)

Data classes - použití

data class User(val name: String = "", val email: String = "")

val user = User(name = "Petr")
val user2 = user.copy(email = "petr@gmail.com")

Intuitivní equals

val person1 = Person("Petr")
val person2 = Person("Petr")
person1 == person2  //true - automaticky volá .equals()
person1 === person2 //false - porovnává reference

String interpolation

String s = "Rozměry: " + width + " x " + height + " metrů";String s = String.format("Rozměry: %d x %d metrů", width, height);
val s = "Rozměry: $width x $height metrů"

Multiline strings

String sql =
  "SELECT\n" +
  "  fist_name,\n" +
  "  last_name,\n" +
  "  email\n" +
  "FROM users\n" +
  "WHERE id = ?";
val sql =
  """SELECT
      fist_name,
      last_name,
      email
    FROM users
    WHERE id = ?"""

Smart casts

if (obj instanceof String) {
  System.out.println(((String) obj).toLowerCase());
}
if (obj is String) {
  println(obj.toLowerCase());
}

Smart casts - when

if (value instanceof Number) {
  cell.setDoubleValue(((Number)value).toDouble());
} else if (value instanceof Date) {
  cell.setDateValue((Date)value);
} else {
  cell.setStringValue(value.toString());
}
when (value) {
  is Number -> cell.setDoubleValue(value.toDouble())
  is Date -> cell.setDateValue(value)
  else -> cell.setStringValue(value.toString())
}

No checked exceptions

try {
  URLEncoder.encode(url, "UTF-8");
} catch (UnsupportedEncodingException ignore) {
  //should never happen
}
URLEncoder.encode(url, "UTF-8")

Singleton

public class Singleton {

  private static Singleton instance = null;

  private Singleton(){
  }

  private synchronized static void createInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new Singleton();
    }
  }

  public static Singleton getInstance() {
    if (instance == null) createInstance();
    return instance;
  }
}
object Singleton

Lazy initialization

private ExpensiveObject expensiveObject;

public ExpensiveObject getExpensiveObject() {
  if(expensiveObject == null) {
    synchronized(this) {
      if(expensiveObject == null) {
        expensiveObject = new ExpensiveObject();
      }
    }
  }

  return expensiveObject;
}
val expensiveObject by lazy { ExpensiveObject() }

Observable property

class User {
  var name: String by observable("N/A") { property, oldValue, newValue ->
    println("Changing ${property.name} from $oldValue to $newValue")
}

Vetoable property

class Address {
  var zip: String by vetoable("58601") { _, _, newValue ->
    newValue.length == 5
  }
}

Null safety

var notNullString: String = "JavaDays"
notNullString = null //compilation error
var nullableString: String? = "JavaDays"
notNullString = null //OK

Null safe operator

fun getZipForUser(user: User?): String? {
  return user?.address?.zip
}
public String getZipForUser(User user) {
  if (user != null && user.getAddress() != null) {
    return user.getAddress().getZip();
  } else {
    return null;
  }
}

Safe calls

val locationService = getLocationService()
val location = locationService?.findLocation()
if (location != null) {
  println("${location.longitude}, ${location.latitude}")
}
LocationService locationService = getLocationService();
if (locationService != null) {
  Location location = locationService.findLocation();
  if (location != null) {
    println(location.longitude + ", " + location.latitude);
  }
}

Elvis operator

val displayName = username ?: "N/A"
String displayName = username != null ? username : "N/A";

Elvis operator

fun getUserById(id: Long) : User {
  return userRepository.findOne(id) ?: throw UserNotFoundException()
}
User getUserById(long id) {
  User user = userRepository.findOne(id);
  if (user == null) {
    throw new UserNotFoundException();
  }
  return user;
}

Rozšíření API

Extension funkce

public inline fun String.isEmpty(): Boolean = length == 0
Nahrazují *Utils (StringUtils, FileUtils, ...) třídy
if (StringUtils.isEmpty(string)) {
if (string.isEmpty()) {

Extension funkce ve standardní knihovně

 • String - substringBefore, isNullOrEmpty, removePrefix, ...
 • Collections - filter, map, sum, min, max, groupBy, ...
 • I/O - String.byteInputStream(), InputStream.readBytes()

Ukázka Collections extensions 1

List<String> oldList =
  Arrays.asList("a1", "a2", "b1", "c2", "c1");

List<String> transformedList = oldList
  .stream()
  .filter(s -> s.startsWith("c"))
  .map(String::toUpperCase)
  .sorted()
  .collect(Collectors.toList());

// C1, C2
val oldList = listOf("a1", "a2", "b1", "c2", "c1")

val transformedList = oldList
  .filter { it.startsWith("c") }
  .map { it.toUpperCase() }
  .sorted()

// C1, C2

Ukázka Collections extensions 2

Map<Integer, List<String>> groupsByLength = new HashMap<>();
for (String s : collection) {
  List<String> strings = groupsByLength.get(s.length());
  if (strings == null) {
    strings = new ArrayList<>();
    groupsByLength.put(s.length(), strings);
  }
  strings.add(s);
}
val groupsByLength = collection.groupBy{ it.length }

Spring

Constructor injection

@Service
public class UserService {

  private final UserRepository userRepository;

  @Autowired
  public UserService(UserRepository userRepository) {
    this.userRepository = userRepository;
  }

  //...
}
@Service
class UserService(
  private val userRepository: UserRepository
) {
  //...
}

DTO / POJO

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {...}

  public String getName() {...}

  public void setName(String name) {...}

  @Override
  public boolean equals(Object o) {...}

  @Override
  public int hashCode() {...}

  @Override
  public String toString() {...}

  public User copy(String name) {...}
}
data class User (var name: String)

Extensions (Spring 5)

ParameterizedTypeReference<List<User>> typeReference = new ParameterizedTypeReference<List<User>>(){};
ResponseEntity<List<User>> responseEntity = restTemplate.exchange("/users", HttpMethod.GET, null, typeReference);
List<User> users = responseEntity.getBody();
val users: List<User>? = restTemplate.getForObject("/users")

Využití @NonNull a @Nullable pro null safety (Spring 5)

 • Anotace jsou doplněny do většiny tříd ve Springu
 • Kotlin pozná, jestli je parametr nebo návratová hodnota nullable
 • Defaultně pouze warning, lze změnit i na error

Využití nullable typů pro required (Spring 5)

@GetMapping("orders")
List<Order> getOrders(@RequestParam(required = false) Date fromDate,
           @RequestParam(required = false) Date toDate) {
  return orderService.getOrders(fromDate, toDate);
}
@GetMapping("orders")
fun getOrders(@RequestParam fromDate: Date?,
       @RequestParam toDate: Date?) : List<Order> {
  return orderService.getOrders(fromDate, toDate)
}

Problém 1

Třídy v Kotlinu jsou defaultně final
@Service
open class UserService(
  private val userRepository: UserRepository
) {
  //...
}
Řešení: 
kotlin-spring Gradle/Maven plugin

Problém 2

Chybí no-arg konstruktor pro JPA Entity
data class User (var name: String = "")
Řešení: 
kotlin-jpa Gradle/Maven plugin

Problém 3

Klíčová slova Kotlinu v testovacích frameworcích
Mockito.`when`(userService.getAllUsers())
  .thenReturn(listOf(User("Petr"))
Řešení: 
https://github.com/nhaarman/mockito-kotlin
Mockito.whenever(userService.getAllUsers())
  .thenReturn(listOf(User("Petr"))

Problém 4

Anotace na data class
@Entity
data class User (
  @Id
  var id: Int,

  @Column(unique = true)
  var email: String
)
Řešení:
@Entity
data class User (
  @field:Id
  var id: Int,

  @field:Column(unique = true)
  var email: String
)

Ekosystém

Knihovny / frameworky

 • 100% interoperabilita s Javou
 • Kotlin Standard Library - extensions
 • Kotlin-specific knihovny
  • Ktor
  • Html
  • KLogging
  • FunKTionale

Interoperabilita s Javou

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
val user = User("John")
println(user.name)

val file = File("temp.tmp")
if (file.exists()) {
  println("File exists")
}
val runnable = Runnable { println("runnable") }

Tooling

 • Build - Gradle, Maven
 • IDE - IntelliJ IDEA
  • Převod z Javy do Kotlinu (i copy & paste)
  • Napovídání idiomatických konstrukcí

Budoucnost

Full-stack aplikace

 • Backend
 • Android
 • Browser
 • iOS

Kotlin everywhere!

Jak začít

Hned ;-)

Nový projekt

Stávající projekt

 • Lze bez problémů míchat Javu a Kotlin
  • Konvertor Javy do Kotlinu v IntelliJ IDEA

 

 • Případně rovnou konverze celého projektu
  • Spring aplikace, cca 400 souborů ~ 4 hodiny
  • 18 476 řádků redukováno na 11 530

Ukázka

Odkazy

Dotazy