Kotlin

 • Staticky typovaný programovací jazyk
 • Pro JVM, JavaScript i nativní kód
 • 100% interoperabilní s Javou
 • Snadno pochopitelný pro Java vývojáře
 • "Lepší Java"
“Kotlin leverages the existing skills of Java developers and finds the right tradeoffs to provide new features that make Java developers more efficient without going too far.”

~ Sébastien Deleuze, a Pivotal engineer

Kotlin

 • Vyvinutý v JetBrains
 • Kotlin Foundation (JetBrains + Google)
 • Preferovaný jazyk pro vývoj Android aplikací
 • Přináší značné výhody i na backendu
 • Spring 5 přidal přímou podporu Kotlinu
“Kotlin does for the JVM what Spring did to J2EE.”

~ Rod Johnson, Spring creator

JDK release model

Dohání Java Kotlin?

 • Které vlastnosti Kotlinu přibyly do Javy?
 • Jak moc se nové vlastnosti Javy podobají Kotlinu?
 • Má stále smysl přecházet na Kotlin?

Základy syntaxe Kotlinu

Deklarace proměnné

val a: Int = 2      //immutable
var user: User = User() //mutable
 • mutabilní a imutabilní proměnné
 • nepovinné středníky
 • chybí klíčové slovo new
 • typy vpravo

Typy vpravo?

Type inference

val a = 2
var user = User()
val items: Map<Warehouse, List<OrderItem>> = ...
final var a = 2;
var user = new User();
Map<Warehouse, List<OrderItem>> items = ...

Typy vpravo - napovídání

Inicializace kolekce

val list = listOf(1, 2, 3)     //immutable
val list = mutableListOf(1, 2, 3)  //mutable

val map = mapOf(1 to "one", 2 to "two")     //immutable
val map = mutableMapOf(1 to "one", 2 to "two") //mutable
List<Integer> list = List.of(1, 2, 3);  //immutable :-o
Map<Integer, String> map = Map.of(1, "one", 2, "two");
Map<Integer, String> map = Map.ofEntries(
  entry(1, "one"),
  entry(2, "two")
);

When

var text: String
when (x) {
  1 -> text = "jedna"
  2 -> text = "dvě"
  else -> {
    text = "mnoho"
  }
}
When je výraz
val text = when (x) {
  1 -> "jedna"
  2 -> "dvě"
  else -> {
    "mnoho"
  }
}

Java 12 - Switch Expression (preview until Java 14?)

var numLetters = switch (day) {
  case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6;
  case TUESDAY        -> 7;
  case THURSDAY, SATURDAY   -> 8;
  case WEDNESDAY       -> 9;
};
val numLetters = when (day) {
  MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6
  TUESDAY        -> 7
  THURSDAY, SATURDAY   -> 8
  WEDNESDAY       -> 9
}

Java 13 - Yield in switch Expression (preview)

var numLetters = switch (day) {
  case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY:
    yield 6;
  case TUESDAY:
    yield 7;
  case THURSDAY:
  case SATURDAY:
    yield 8;
  case WEDNESDAY:
    yield 9;
};
val numLetters = when (day) {
  MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> 6
  TUESDAY        -> 7
  THURSDAY, SATURDAY   -> 8
  WEDNESDAY       -> 9
}

When jako náhrada else if

when {
  x.isOdd() -> println("x je liché")
  x.isEven() -> println("x je sudé")
  else -> throw IllegalNumberException()
}
if (x.isOdd()) {
  System.out.println("x je liché");
} else if (x.isEven()) {
  System.out.println("x je sudé");
} else {
  throw new IllegalNumberException();
}

If je výraz

val max = if (a > b) a else b
Kotlin nemá ternární operátor ? :

Try je výraz

val result = try {
  count()
} catch (e: ArithmeticException) {
  throw IllegalStateException(e)
}

Třídy a funkce

abstract class Shape() {
  abstract fun area(): Double
}

class Circle(private val radius: Double) : Shape() {

  override fun area(): Double {
    return 2 * Math.PI * radius.pow(2)
  }
}
override fun area() = Math.PI * radius.pow(2)

Defaultní parametry funkcí

fun sum(a: Int, b: Int = 0): Int {
  return a + b
}
Pojmenované parametry
val c = sum(a = 5, b = 10)

Defaultní parametry - náhrada za přetěžování funkcí

public int sum(int a, int b) {
  return a + b;
}

public int sum(int a) {
  return sum(a, 0);
}
fun sum(a: Int, b: Int = 0): Int {
  return a + b
}

Defaultní parametry - náhrada za telescoping constructor

public class Pizza {
 public Pizza(int size) { ... }
 public Pizza(int size, boolean cheese) { ... }
 public Pizza(int size, boolean cheese, boolean pepperoni) { ... }
 public Pizza(int size, boolean cheese, boolean pepperoni, boolean bacon) { ... }
 ...
}
class Pizza(
  size: Int,
  cheese: Boolean = false,
  pepperoni: Boolean = false,
  bacon: Boolean = false
) {
  ...
}

Defaultní parametry - náhrada za builder pattern

public class Pizza {
 private int size;
 private boolean cheese;

 public static class Builder {
  //required
  private final int size;

  //optional
  private boolean cheese = false;

  public Builder(int size) {
   this.size = size;
  }

  public Builder addCheese() {
   cheese = true;
   return this;
  }

  public Pizza build() {
   return new Pizza(this);
  }
 }

 private Pizza(Builder builder) {
  size = builder.size;
  cheese = builder.cheese;
 }
}
Pizza pizza = new Pizza.Builder(12)
 .addCheese()
 .build();
class Pizza(
  size: Int,
  cheese: Boolean = false,
  pepperoni: Boolean = false,
  bacon: Boolean = false
) {
  ...
}

val pizza = Pizza(size = 12, cheese = true)

First-class functions

public inline fun measureTimeMillis(block: () -> Unit) : Long {
  val start = System.currentTimeMillis()
  block()
  return System.currentTimeMillis() - start
}
Lambda funkce
val doubled = ints.map({ value -> value * 2 })
val doubled = ints.map { it * 2 }
val elapsedTime = measureTimeMillis {
  doSomeWork()
}

Kotlin je stručný

Properties, primary constructor

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
class User (var name: String)
 • V Javě properties spíše nebudou
 • Řešením je Lombok

Data classes

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {...}

  public String getName() {...}

  public void setName(String name) {...}

  @Override
  public boolean equals(Object o) {...}

  @Override
  public int hashCode() {...}

  @Override
  public String toString() {...}

  public User copy(String name) {...}
}
data class User (var name: String)
 • Java - JEP 359: Records
 • Zatím ve stavu Candidate
record User(String name) { }

Multiline strings

val html = """<html>
         <body>
           <p>Hello, Text Blocks</p>
         </body>
       </html>"""
var html = """
      <html>
        <body>
        <p>Hello, Text Blocks</p>
        </body>
      </html>""";
val html = """
      <html>
        <body>
          <p>Hello, Text Blocks</p>
        </body>
      </html>""".trimIndent()

String interpolation

String s = "Rozměry: " + width + " x " + height + " metrů";String s = String.format("Rozměry: %d x %d metrů", width, height);
val s = "Rozměry: $width x $height metrů"
 • V Javě se o tom diskutuje, ale zatím to není v plánu

Smart casts

if (obj instanceof String) {
  System.out.println(((String) obj).toLowerCase());
}
if (obj is String) {
  println(obj.toLowerCase());
}
 • Java - project Amber
 • JEP 305: Pattern Matching for instanceof (Preview)

Singleton

public class Singleton {

  private static Singleton instance = null;

  private Singleton(){
  }

  private static void getInstance() {
    if(instance == null){
      synchronized (Singleton.class) {
        if(instance == null){
          instance = new Singleton();
        }
      }
    }
    return instance;
  }

}
object Singleton

Lazy initialization

private ExpensiveObject expensiveObject;

public ExpensiveObject getExpensiveObject() {
  if(expensiveObject == null) {
    synchronized(this) {
      if(expensiveObject == null) {
        expensiveObject = new ExpensiveObject();
      }
    }
  }

  return expensiveObject;
}
val expensiveObject by lazy { ExpensiveObject() }

Delegation

class SynchronizedProducer(private val producer: Producer) : Producer by producer {

  private val lock = ReentrantLock()

  override fun produce(): String {
    lock.withLock {
      return producer.produce()
    }
  }
}

Reified generics

List<User> users = mapper.readValue(json, new TypeReference<List<User>>(){});
val users: List<User> = mapper.readValue(json)
val users = mapper.mapper<List<User>>(json)

Reified generics

inline fun <reified T> jacksonTypeRef(): TypeReference<T>
  = object: TypeReference<T>() {}
inline fun <reified T> ObjectMapper.readValue(content: String): T
  = readValue(content, jacksonTypeRef<T>())

Kotlin je bezpečný

Null safety

var notNullString: String = "Hello"
notNullString = null //compilation error
var nullableString: String? = "Hello"
notNullString = null //OK

Null-safe navigation

fun getZipForUser(user: User?): String? {
  return user?.address?.zip
}
public String getZipForUser(User user) {
  if (user != null && user.getAddress() != null) {
    return user.getAddress().getZip();
  } else {
    return null;
  }
}

Elvis operator

val displayName = username ?: "N/A"
String displayName = username != null ? username : "N/A";

Elvis operator

fun getUserById(id: Long) : User {
  return userRepository.findOne(id) ?: throw UserNotFoundException()
}
User getUserById(long id) {
  User user = userRepository.findOne(id);
  if (user == null) {
    throw new UserNotFoundException();
  }
  return user;
}

Smart casts for null checks

val user: User? = findUserById(42)
if (user != null) {
  println(user.address) //user is not null
}

Even smarter casts - contracts

val text: String? = getText()
if (!text.isNullOrBlank()) {
  println(text.length) //text is not null
}

Jak to řeší Java?

 • Optional
 • Podpora @Nullable a @NotNull anotací v IDE
 • Null-safe navigation operátor není v plánu

Sealed classes

sealed class Expression {
  data class AndExpression(val subExpressions: Set) : Expression()
  data class OrExpression(val subExpressions: Set) : Expression()
  data class NotExpression(val subExpression: Expression) : Expression()
}

fun processExpression(expression: Expression): String =
  when(expression) {
    is AndExpression -> TODO()
    is Expression.OrExpression -> TODO()
    is Expression.NotExpression -> TODO()
  }
 • JEP 360: Sealed Types - Candidate

Kotlin je rozšiřitelný

Extension funkce

public fun String.capitalize(): String {
  return if (isNotEmpty()) {
    substring(0, 1).toUpperCase() + substring(1)
  } else {
    this
  }
}
Nahrazují *Utils (StringUtils, FileUtils, ...) třídy
StringUtils.capitalize(string);
string.capitalize()

Extension funkce ve standardní knihovně

 • String - substringBefore, isNullOrEmpty, removePrefix, ...
 • Collections - filter, map, sum, min, max, groupBy, ...
 • I/O - String.byteInputStream(), InputStream.readBytes()

Extension funkce - konzistence

StringUtils.capitalize(text.trim().replace('\t', ' '));
text.trim().replace('\t', ' ').capitalize()

Extension funkce - objevitelnost

Extension funkce - uklizený kód

 • Extensions pro specifický projekt
 • Extensions v několika souborech podle typu funkcionality
 • Privátní extensions
 • Základní typy mohou zůstat čisté

Kotlin je neblokující

Coroutines

 • operace, která může být pozastavena bez zablokání vlákna
 • light-weight threads
 • asynchronní, neblokující zpracování

Blokující kód

fun postItem(item: Item) {
  val token = login()
  val post = submitPost(token, item)
  processPost(post)
}

fun login(): Token {
  // a blocking code
  return token
}

Asynchronní kód - callbacks

fun postItem(item: Item) {
  loginAsync { token ->
    submitPostAsync(token, item) { post ->
      processPost(post)
    }
  }
}

fun loginAsync(callback: () -> Token) {
  // make request and return immediately
  // arrange callback to be invoked later
}

Asynchronní kód - coroutines

suspend fun postItem(item: Item) {
  val token = login()
  val post = submitPost(token, item)
  processPost(post)
}

suspend fun login(): Token {

}
 • Klíčové slovo suspend
 • Suspend funkce jdou volat pouze z coroutines

Spouštění coroutines

GlobalScope.launch {
  syncData()
}
val deferredData : Deferred<Data> = GlobalScope.async {
  retrieveData()
}

Coroutines jdou zrušit

val job = GlobalScope.launch {
  syncData()
}
job.cancel();

Standarní ošetření výjimek

try {
  GlobalScope.launch {
    syncData()
  }
} catch (e: DataSynchronizationException) {
  //handle exception
}

Defaultně sekveční zpracování

suspend fun loadImage(url: String): Image {
  // blocking load
}

suspend fun getCombinedImage(url1: String, url2: String): Image {
  val image1 = loadImage(url1)
  val image2 = loadImage(url2)
  return combineImages(image1, image2)
}

Paralelní zpracování

suspend fun loadImage(url: String): Image {
  // blocking load
}

suspend fun getCombinedImage(url1: String, url2: String): Image {
  val image1 = GlobalScope.async { loadImage(url1) }
  val image2 = GlobalScope.async { loadImage(url2) }
  return combineImages(image1.await(), image2.await())
}

Structured concurrency

suspend fun loadImage(url: String): Image {
  // blocking load
}

suspend fun getCombinedImage(url1: String, url2: String): Image {
  return coroutineScope {
    val image1 = async { loadImage(url1) }
    val image2 = async { loadImage(url2) }
    combineImages(image1.await(), image2.await())
  }
}

Coroutines v Javě

 • Project Loom
 • Fibers

Kotlin je interoperabilní

Seamless

Prakticky nerozpoznáte Java třídu od Kotlinu
val file = File("temp.tmp")
if (file.exists()) {
  println("File exists")
}

POJO → Properties

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
val user = User("John")
println(user.name)

SAM konverze

//Executor.java
void execute(Runnable command) { ... }
executor.execute { println("runnable") }

Platform types

public class Generator {

  public String generateString() {
    return ...;
  }

}
val s = Generator().generateString()
 // String!
val s: String? = Generator().generateString()
// vždy projde
val s: String = Generator().generateString()
// může vyhodit NPE v runtime

Platform types

public class Generator {

  @NotNull
  public String generateString() {
    return ...;
  }

}
val s = Generator().generateString()
// String
public class Generator {

  @Nullable
  public String generateString() {
    return ...;
  }

}
val s = Generator().generateString()
// String?

Konverze Javy do Kotlinu

Závěr

 • Kotlin budu používat dál ;-)
  • Kotlin jde správnou cestou
  • Dává nám konkurenční výhodu
 • Java postupně přidává některé funkce, ale
  • Bude jí to trvat
  • Bude vždy konzervativní
  • 83% vývojářů je stále na Javě 8
  • Používání ne-LTS verzí má svá úskalí

Odkazy

Děkuji za pozornost.

www.JavaDays.cz
www.gopas.cz