Šálek Javy, který zachutná


Leoš Přikryl
@leos_prikryl

commity.cz, GDG Jihlava

Kotlin

 • Jazyk nad JVM od JetBrains
 • Staticky typovaný
 • 100% interoperabilní s Javou

Proč Kotlin

 • Snadno pochopitelný pro Java vývojáře
 • Navržen vývojáři
 • Stručný a pragmatický
 • Kombinace funkcionálního a objektového přístupu
 • Zpětná kompatibilita
 • Stejně rychlý jako Java
 • Skvělá podpora v IntelliJ IDEA

Kotlin je brán vážně

 • Od léta 2017 oficiální jazyk pro Android
 • Podpora Kotlinu ve Springu 5
 • Gradle build scripts v Kotlinu
 • AWS, Pinterest, Basecamp, Coursera, Netflix, Uber, Square, Trello, ...
 • Kotlin Foundation (JetBrains + Google)

Github

Základy syntaxe

Deklarace proměnné

val a: Int = 2      //immutable
var b: String = "Hello" //mutable
Type inference
val a = 2
var b = "Hello"
val myClass = MyClass()
var a = 2;

Imutabilní kolekce

val list = listOf(1, 2, 3)     //immutable
val list = mutableListOf(1, 2, 3)  //mutable

val map = mapOf(1 to "one", 2 to "two")     //immutable
val map = mutableMapOf(1 to "one", 2 to "two") //mutable
List<Integer> list = List.of(1, 2, 3);  //immutable :-o

If conditions

var max: Int
if (a > b) {
  max = a
} else {
  max = b
}
If je výraz
val max = if (a > b) a else b
Kotlin nemá ternární operátor ? :

When

var text: String
when (x) {
  1 -> text = "jedna"
  2 -> text = "dvě"
  else -> {
    text = "mnoho"
  }
}
When je výraz
val text = when (x) {
  1 -> "jedna"
  2 -> "dvě"
  else -> {
    "mnoho"
  }
}

When podruhé

val text = when (x) {
  1, 2 -> "jedna nebo dvě"
  in 3..10 -> "tři až deset"
  else -> "mnoho"
}

When potřetí

when {
  x.isOdd() -> println("x je liché")
  x.isEven() -> println("x je sudé")
  else -> throw IllegalNumberException()
}
if (x.isOdd()) {
  System.out.println("x je liché");
} else if (x.isEven()) {
  System.out.println("x je sudé");
} else {
  throw new IllegalNumberException();
}

Funkce

fun sum(a: Int, b: Int = 0): Int {
  return a + b
}
Defaultní parametry mohou nahradit přetěžování funkcí
public int sum(int a, int b) {
  return a + b;
}

public int sum(int a) {
  return sum(a, 0);
}
Pojmenované parametry
val c = sum(a = 5, b = 10)

Higher-order functions

public inline fun measureTimeMillis(block: () -> Unit) : Long {
  val start = System.currentTimeMillis()
  block()
  return System.currentTimeMillis() - start
}
val elapsedTime = measureTimeMillis {
  doSomeWork()
}
Lambda funkce
val doubled = ints.map { value -> value * 2 }
val doubled = ints.map { it * 2 }

Problémy, které Kotlin řeší

Properties, primary constructor

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
class User (var name: String)

Data classes

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {...}

  public String getName() {...}

  public void setName(String name) {...}

  @Override
  public boolean equals(Object o) {...}

  @Override
  public int hashCode() {...}

  @Override
  public String toString() {...}

  public User copy(String name) {...}
}
data class User (var name: String)

Intuitivní equals

val person1 = Person("Petr")
val person2 = Person("Petr")
person1 == person2  //true - automaticky volá .equals()
person1 === person2 //false - porovnává reference

String interpolation

String s = "Rozměry: " + width + " x " + height + " metrů";String s = String.format("Rozměry: %d x %d metrů", width, height);
val s = "Rozměry: $width x $height metrů"

Multiline strings

String sql =
  "SELECT\n" +
  "  fist_name,\n" +
  "  last_name,\n" +
  "  email\n" +
  "FROM users\n" +
  "WHERE id = ?";
val sql =
  """SELECT
      fist_name,
      last_name,
      email
    FROM users
    WHERE id = ?"""

Smart casts

if (obj instanceof String) {
  System.out.println(((String) obj).toLowerCase());
}
if (obj is String) {
  println(obj.toLowerCase());
}

Singleton

public class Singleton {

  private static Singleton instance = null;

  private Singleton(){
  }

  private static void getInstance() {
    if(instance == null){
      synchronized (Singleton.class) {
        if(instance == null){
          instance = new Singleton();
        }
      }
    }
    return instance;
  }

}
object Singleton

Lazy initialization

private ExpensiveObject expensiveObject;

public ExpensiveObject getExpensiveObject() {
  if(expensiveObject == null) {
    synchronized(this) {
      if(expensiveObject == null) {
        expensiveObject = new ExpensiveObject();
      }
    }
  }

  return expensiveObject;
}
val expensiveObject by lazy { ExpensiveObject() }

Null safety

var notNullString: String = "Hello"
notNullString = null //compilation error
var nullableString: String? = "Hello"
notNullString = null //OK

Null safe operator

fun getZipForUser(user: User?): String? {
  return user?.address?.zip
}
public String getZipForUser(User user) {
  if (user != null && user.getAddress() != null) {
    return user.getAddress().getZip();
  } else {
    return null;
  }
}

Safe calls

val locationService = getLocationService()
val location = locationService?.findLocation()
if (location != null) {
  println("${location.longitude}, ${location.latitude}")
}
LocationService locationService = getLocationService();
if (locationService != null) {
  Location location = locationService.findLocation();
  if (location != null) {
    println(location.longitude + ", " + location.latitude);
  }
}

Smart casts for null checks

val user: User? = findUserById(42)
if (user != null) {
  println(user.address) //user is not null
}

Elvis operator

val displayName = username ?: "N/A"
String displayName = username != null ? username : "N/A";

Elvis operator

fun getUserById(id: Long) : User {
  return userRepository.findOne(id) ?: throw UserNotFoundException()
}
User getUserById(long id) {
  User user = userRepository.findOne(id);
  if (user == null) {
    throw new UserNotFoundException();
  }
  return user;
}

Rozšíření API

Extension funkce

public fun String.capitalize(): String {
  return if (isNotEmpty()) {
    substring(0, 1).toUpperCase() + substring(1)
  } else {
    this
  }
}
Nahrazují *Utils (StringUtils, FileUtils, ...) třídy
StringUtils.capitalize(string);
string.capitalize()
Extension funkce se importují

Extension funkce ve standardní knihovně

 • String - substringBefore, isNullOrEmpty, removePrefix, ...
 • Collections - filter, map, sum, min, max, groupBy, ...
 • I/O - String.byteInputStream(), InputStream.readBytes()

Ukázka Collections extensions

List<String> oldList =
  Arrays.asList("a1", "a2", "b1", "c2", "c1");

List<String> transformedList = oldList
  .stream()
  .filter(s -> s.startsWith("c"))
  .map(String::toUpperCase)
  .sorted()
  .collect(Collectors.toList());
val oldList = listOf("a1", "a2", "b1", "c2", "c1")

val transformedList = oldList
  .filter { it.startsWith("c") }
  .map { it.toUpperCase() }
  .sorted()
Vyhodnocování není lazy

Interoperabilita s Javou

Interoperabilita s Javou

val file = File("temp.tmp")
if (file.exists()) {
  println("File exists")
}
val runnable = Runnable { println("runnable") }

Interoperabilita s Javou

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
val user = User("John")
println(user.name)

Platform types

public class Generator {

  public String generateString() {
    return ...;
  }

}
val s = Generator().generateString()  // String!
val s: String? = Generator().generateString()
// vždy projde
val s: String = Generator().generateString()
// může vyhodit NPE v runtime

Platform types

public class Generator {

  @NotNull
  public String generateString() {
    return ...;
  }

}
val s = Generator().generateString()  // String
public class Generator {

  @Nullable
  public String generateString() {
    return ...;
  }

}
val s = Generator().generateString()  // String?

Odkazy

Dotazy