Leoš Přikryl
@leos_prikryl

commity.cz, GDG Jihlava

Kotlin

 • Jazyk nad JVM od JetBrains
 • Staticky typovaný
 • 100% interoperabilní s Javou

Proč potřebujeme další jazyk nad JVM?

 • Vývoj Javy je pomalý
 • Zaostává za moderními jazyky
 • Boilerplate code
 • ... ale má skvělý ekosystém

Proč Kotlin

 • Snadno pochopitelný pro Java vývojáře
 • Navržen vývojáři
 • Stručný a pragmatický
 • Kombinace funkcionálního a objektového přístupu
 • Zpětná kompatibilita
 • Stejně rychlý jako Java
 • Skvělá podpora v IntelliJ IDEA
 • Kotlin je brán vážně

Další alternativy

Základy syntaxe

Deklarace proměnné

val a: Int = 2      //immutable
var b: String = "Hello" //mutable
Type inference
val a = 2
var b = "Hello"
val user = User()
Další postřehy - chybí klíčové slovo "new", středníky jsou nepovinné

Imutabilní kolekce

val list = listOf(1, 2, 3)     //immutable
val list = mutableListOf(1, 2, 3)  //mutable

val map = mapOf(1 to "one", 2 to "two")     //immutable
val map = mutableMapOf(1 to "one", 2 to "two") //mutable

If conditions

var max: Int
if (a > b) {
  max = a
} else {
  max = b
}
If je výraz
val max = if (a > b) a else b
Kotlin nemá ternární operátor ? :

When

var text: String
when (x) {
  1 -> text = "jedna"
  2 -> text = "dvě"
  else -> {
    text = "mnoho"
  }
}
When je výraz
val text = when (x) {
  1 -> "jedna"
  2 -> "dvě"
  else -> {
    "mnoho"
  }
}

When podruhé

val text = when (x) {
  1, 2 -> "jedna nebo dvě"
  3..10 -> "tři až deset"
  else -> "mnoho"
}

When potřetí

when {
  x.isOdd() -> println("x je liché")
  x.isEven() -> println("x je sudé")
  else -> throw IllegalNumberException()
}
if (x.isOdd()) {
  System.out.println("x je liché");
} else if (x.isEven()) {
  System.out.println("x je sudé");
} else {
  throw new IllegalNumberException();
}

Funkce

fun sum(a: Int, b: Int = 0): Int {
  return a + b
}
fun sum(a: Int, b: Int = 0) = a + b
Defaultní parametry mohou nahradit přetěžování funkcí
public int sum(int a, int b) {
  return a + b;
}

public int sum(int a) {
  return sum(a, 0);
}

Higher-order functions

public inline fun measureTimeMillis(block: () -> Unit) : Long {
  val start = System.currentTimeMillis()
  block()
  return System.currentTimeMillis() - start
}
val elapsedTime = measureTimeMillis {
  doSomeWork()
}
Lambda funkce
val doubled = ints.map { value -> value * 2 }
val doubled = ints.map { it * 2 }

Problémy, které Kotlin řeší

Properties, primary constructor

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
class User (var name: String)

Data classes

public class User {

  private String name;

  public User(String name) {...}

  public String getName() {...}

  public void setName(String name) {...}

  @Override
  public boolean equals(Object o) {...}

  @Override
  public int hashCode() {...}

  @Override
  public String toString() {...}

  public User copy(String name) {...}
}
data class User (var name: String)

String interpolation

String s = "Rozměry: " + width + " x " + height + " metrů";String s = String.format("Rozměry: %d x %d metrů", width, height);
val s = "Rozměry: $width x $height metrů"

Smart casts

if (obj instanceof String) {
  System.out.println(((String) obj).toLowerCase());
}
if (obj is String) {
  println(obj.toLowerCase());
}

Singleton

public class Singleton {

  private static Singleton instance = null;

  private Singleton(){
  }

  private synchronized static void createInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new Singleton();
    }
  }

  public static Singleton getInstance() {
    if (instance == null) createInstance();
    return instance;
  }
}
object Singleton

Lazy initialization

private ExpensiveObject expensiveObject;

public ExpensiveObject getExpensiveObject() {
  if(expensiveObject == null) {
    synchronized(this) {
      if(expensiveObject == null) {
        expensiveObject = new ExpensiveObject();
      }
    }
  }

  return expensiveObject;
}
val expensiveObject by lazy { ExpensiveObject() }

Null safety

var notNullString: String = "Hello"
notNullString = null //compilation error
var nullableString: String? = "Hello"
notNullString = null //OK

Null safe operator

fun getZipForUser(user: User?): String? {
  return user?.address?.zip
}
public String getZipForUser(User user) {
  if (user != null && user.getAddress() != null) {
    return user.getAddress().getZip();
  } else {
    return null;
  }
}

Elvis operator

val displayName = username ?: "N/A"
String displayName = username != null ? username : "N/A";

Elvis operator

fun getUserById(id: Long) : User {
  return userRepository.findOne(id) ?: throw UserNotFoundException()
}
User getUserById(long id) {
  User user = userRepository.findOne(id);
  if (user == null) {
    throw new UserNotFoundException();
  }
  return user;
}

Rozšíření API

Extension funkce

public inline fun String.isEmpty(): Boolean = length == 0
Nahrazují *Utils (StringUtils, FileUtils, ...) třídy
if (StringUtils.isEmpty(string)) {
if (string.isEmpty()) {

Extension funkce ve standardní knihovně

 • String - substringBefore, isNullOrEmpty, removePrefix, ...
 • Collections - filter, map, sum, min, max, groupBy, ...
 • I/O - String.byteInputStream(), InputStream.readBytes()

Jak začít

Hned ;-)

Nový projekt

 • Just do it ;-)

Stávající projekt

 • Lze bez problémů míchat Javu a Kotlin
  • Konvertor Javy do Kotlinu v IntelliJ IDEA

 

 • Případně rovnou konverze celého projektu
  • Spring aplikace, cca 400 souborů ~ 4 hodiny
  • 18 476 řádků redukováno na 11 530

Odkazy

Dotazy